ResAlliance - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο
            

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 - Υβριδική ημερίδα εργασίας
«Αλλαγή του κλίματος: Προσαρμογή, Μετριασμός στην ύπαιθρο και οι Πιστώσεις Άνθρακα»

30 ΜΑΙΟΥ 2024  -  Υβριδική ημερίδα εργασίας
«Καλές πρακτικές διαχείρισης υδάτων για αύξηση της ανθεκτικότητας σε ξηρασία, πλημμύρες, και δασικές πυρκαγιές υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής»

Εσπερίδα στην Τρίπολη, στις 5 Δεκεμβρίου 2023

Ημερίδα στην Νεμέα, στις 6 Δεκεμβρίου 2023
 Πρόγραμμα ημερίδας

Εργαστήρια ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας (LandLab)

Landscape resilience knowledge alliance for agriculture and forestry in the Mediterranean basin
Συμμαχία γνώσης για την ανθεκτικότητα του τοπίου για τη γεωργία και τη δασοπονία στη λεκάνη της Μεσογείου


Πρόγραμμα: HORIZON EUROPE (HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-12, Type of Action: HORIZON-CSA)
Χρηματοδότηση: European Commission - European Research Executive Agency (REA), REA.B – Green Europe, B.4 – Agri-Food promotion, Environmental Observation and Innovative Governance (Grant Agreement: Project 101086600 — ResAlliance)
 
Έναρξη - λήξη:     1/12/2022 – 30/11/2025
 
Συμμετέχοντες φορείς:
 1. European Forest Institute (EFI), Finland
 2. ETIFOR Srl (Etifor), Italy,
 3. Fundacio d'Ecologia del Foc i Gestio d'Iincendis Pau Costa Alcubierre (PCF), Spain
 4. Ellinikos Georgikos Organismos - DIMITRA (ELGO - DIMITRA), Greece
 5. European University of Cyprus Ltd (EUC), Cyprus
 6. Societa Cooperativa Agricolo Forestale - D.R.E.Am. Italia (DREAM), Italy
 7. Center for International Forestry Research (CIFOR-ICRAF), Indonesia
 8. Instituto Superior de Agronomia (ISA),Portugal
 9. Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Spain
 10. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA - CERCA), Spain
 11. Jouzour Loubnan Association (JL), Faqra Monuments Region, Lebanon
 12. Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts (INRGREF), Tunisia
 13. Mediterranean Agronomic Institute of Chania (CIHEAM - MAICH), Greece
 14. Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e l'Ambiente della Sardegna, Italy
 15. L'Association Europeenne d'Agroforesterie (European Agroforestry Federation) (EURAF), France

Επιστημονικά υπεύθυνος ΙΜΔΟ: Δρ Γαβριήλ Ξανθόπουλος, Διευθυντής Ερευνών
 
Ερευνητική ομάδα +              
 
Σκοπός του έργου:
Το Ευρωπαϊκό έργο ResAlliance υλοποιείται με τη σύμπραξη 15 οργανισμών από Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Τυνησία, Λίβανο, Φινλανδία και Ινδονησία και επικεντρώνεται στην βελτίωση της ανθεκτικότητας του αγροτικού και δασικού χώρου στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στόχος του έργου είναι να συγκεντρώσει και να αναλύσει επιστημονική γνώση και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην πράξη, στηριγμένες στην παράδοση ή σε νέες τεχνικές και τεχνολογίες, να τις αναδείξει και να διευκολύνει τη διάδοσή τους σε όλη τη Μεσόγειο. Για να επιτευχθεί αυτό, το έργο προσπαθεί να διευκολύνει τη ροή πληροφοριών και γνώσης και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση, την κατανόηση και ικανότητα των αγροτών και των διαχειριστών των δασών ώστε να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα του τοπίου στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στις μεσογειακές χώρες. Το κύριο «εργαλείο» για τον σκοπό αυτό είναι η δημιουργία ενός δικτύου γνώσης και ευαισθητοποιημένων ανθρώπων με το όνομα LandNet.

Το LandNet είναι ένα ανοικτό, εύκολα προσβάσιμο και αξιόπιστο θεματικό διεθνές δίκτυο επαγγελματιών, ερευνητών και πολιτών, από ερευνητικούς φορείς, φορείς λήψης αποφάσεων και άσκησης πολιτικής, παραγωγούς και εργαζόμενους στη διαχείριση των δασών, που έχει στόχο τη βελτίωση της ροής πληροφοριών και γνώσεων, σχετικά με επιστημονικά δεδομένα, καινοτόμες λύσεις, εναλλακτικές, καλές πρακτικές και νομοθεσία που αφορούν την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης στη γεωργία και την δασοπονία. Μέσω αυτών το LandNet προσπαθεί να συμβάλει στη δημιουργία ανθεκτικότερων τοπίων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ιδίως όσον αφορά την ξηρασία, τις πλημμύρες και τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών. Ειδικότερα, στο LandNet μπορούν να συμμετέχουν γεωργοί, δασολόγοι, δασοπόνοι, δασοκτήμονες, ερευνητές, εμπειρογνώμονες, ιδιωτικές επιχειρήσεις του τομέα της αγροδιατροφής ή περιβαλλοντικών δράσεων, οργανισμοί που ενδιαφέρονται για καινοτόμες λύσεις ανθεκτικότητας τοπίου, καθώς και συνεταιριστικές ομάδες και δημόσιες υπηρεσίες, που ασχολούνται με τη διαχείριση αγροτικής και δασικής γης στην περιοχή της Μεσογείου.

Το LandNet επικεντρώνεται σε 4 θεματικούς τομείς, Διακυβέρνηση, Πρακτικές Διαχείρισης, Χρήση της Τεχνολογίας και Δυνατότητες Χρηματοδότησης, και οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν:
• την ανάπτυξη αποθετηρίου γνώσης επιστημονικής βιβλιογραφίας και εφαρμόσιμων πρακτικών
• την ανασκόπηση και αξιολόγηση της βιβλιογραφίας, και την απόσταξή της σε πρακτική μορφή, εύκολα προσβάσιμη και λειτουργική
• τον εντοπισμό ορθών πρακτικών και καινοτόμων λύσεων, την τεκμηρίωσή τους και την παραγωγή περιλήψεων πρακτικής, ενημερωτικών δελτίων και βίντεο
• την μεταφόρτωση των κύριων προϊόντων του σε έναν κοινό διαδικτυακό τόπο που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το «EU FarmBook», για ευρύτερη διάδοση και μακροχρόνια διαθεσιμότητα
• τη διοργάνωση συναντήσεων ενημέρωσης και κατάρτισης γεωργών, δασοπόνων και άλλων ενδιαφερόμενων σε βέλτιστες πρακτικές και λύσεις.

Επιπλέον του LandNet, με δεδομένο ότι οι Μεσογειακές χώρες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, τις οποίες ήδη αντιμετωπίζουν, στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιούνται 5 «εργαστήρια» αποκαλούμενα «LandLabs» σε 5 συγκεκριμένες περιοχές, Πορτογαλία (Regiao Norte), Ισπανία (Καταλονία), Ιταλία (Σαρδηνία), Ελλάδα (Πελοπόννησο) και Κύπρο. Το κάθε εργαστήριο λειτουργεί, σε τοπικό επίπεδο, ως χώρος ανταλλαγής απόψεων και ιδεών, επίδειξης καλών πρακτικών, ιδιαίτερα όσον αφορά σε δράσεις αντιμετώπισης των πυρκαγιών, της ξηρασίας και των πλημμυρών σε αγροτικές και δασικές περιοχές, αλλά και συζήτησης κοινωνικών προβλημάτων, διακυβέρνησης ή/ και παραγωγής, που επηρεάζουν τη δυνατότητα δημιουργίας ανθεκτικών αγροδασικών τοπίων. Στο πλαίσιό του γίνονται ημερίδες, εκθέσεις και επιδείξεις στις οποίες διατίθεται έντυπο ενημερωτικό υλικό. Επίσης προβλέπονται επισκέψεις σε δημόσιες εκτάσεις ή αγροκτήματα, που ξεχωρίζουν για τη σωστή διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος με ταυτόχρονη λειτουργική και οικονομική χρήση του.  
Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, έχει ήδη αναγνωριστεί ένας σημαντικός αριθμός καλών πρακτικών που έχουν περιγραφεί με την μορφή σύντομων και περιεκτικών ενημερωτικών δελτίων, αποκαλούμενων factsheets, τα οποία είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του έργου https://www.resalliance.eu/factsheets/.

Σας καλούμε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον και να συμμετέχετε στο Μεσογειακό θεματικό δίκτυο LandNet καθώς και στο LandLab της χώρας μας, να αποκομίσετε γνώσεις και ιδέες αλλά και να συμβάλετε με όποιον τρόπο μπορείτε. Η συμμετοχή σας θα εμπλουτίσει τη δεξαμενή γνώσης, πληροφορίας και καλών πρακτικών στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της αίσθησης ομάδας και θα δώσει δυνατότητες αλληλοβοήθειας. Παράδειγμα αποτελεί η προκήρυξη που έχει δημοσιοποιήσει το LandNet (https://www.resalliance.eu/introducing-your-innovative-landscape-resilience-practice/) για την υποβολή σύντομων βίντεο αλλά και αρχείων PDF που περιγράφουν καλές πρακτικές τα οποία θα αναγνωριστούν, θα συζητηθούν και θα δημοσιοποιηθούν διεθνώς στο πλαίσιο του δικτύου. Επιπλέον, η συμμετοχή σας θα βοηθήσει στη στοιχειοθέτηση και κατάθεση ολοκληρωμένων, βιώσιμων και οικονομικά ώριμων προτάσεων προς τις ηγεσίες των Μεσογειακών χωρών και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μπορεί να βοηθήσουν στη χάραξη της πολιτικής του αύριο.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και εγγραφή μπορεί να γίνει στον δικτυακό τόπο του έργου:

Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο