Δασική Οικολογία - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Δασική Οικολογίας
Στην Δασικής Οικολογίας, αναπτύσσονται δραστηριότητες που σχετίζονται με όλα τα χερσαία οικοσυστήματα της χώρας μας. Το προσωπικό ασχολείται με την ανάλυση των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων που επηρεάζουν και αλληλοεπηρεάζονται στην εσωτερική τους λειτουργία. Περισσότερο συγκεκριμένα εξετάζονται η χλωρίδα και η σύνθεσή της μέσω της φυτοκοινωνιολογίας, ώστε να μεθερμηνευτεί η μορφή και η δυναμική της βλάστησης. Τα βλαστητικά και χλωριστικά στοιχεία συσχετίζονται με τους κλιματικούς, γεωγραφικούς γεωμορφολογικούς και εδαφολογικούς παράγοντες, που καθορίζουν τη σύνθεση και τη μορφή της βλάστησης. Οι κλιματικοί παράγοντες εξετάζονται υπό το πρίσμα της βιοκλιματολογίας και τους περιορισμούς που θέτει στη σύνθεση της βλάστησης και την κατανομή της στο χώρο. Αντίστοιχα αξιολογούνται οι σχέσεις των φυτών με το πέτρωμα και το έδαφος.
Επιπλέον, υπάρχει στο εργαστήριο μία βάση δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, με μετεωρολογικά στοιχεία από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, που προέρχονται από 30 περίπου δασικούς μετεωρολογικούς σταθμούς, που είναι εγκατεστημένοι στις ορεινές περιοχές της χώρας και ανταποκρίνονται στις συνθήκες των κυριότερων δασικών οικοσυστημάτων. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για την εκτίμηση των κλιματικών συνθηκών ανάπτυξης των δασών και επιπλέον είναι διαθέσιμα σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, στα πανεπιστήμια και σε ιδιώτες με αντικαταβολή.

Αντικείμενα επιστημονικής έρευνας και συνεργασίας
  • Δασική οικολογία με έμφαση στη φυτοκοινωνιολογία, συστηματική βοτανική και τη βλάστηση
  • Διερεύνηση των απειλούμενων και των σπάνιων φυτικών ειδών στην Ελλάδα
  • Παρακολούθηση, διατήρηση και διαχείριση των χερσαίων μεσογειακών οικοσυστημάτων, των απειλούμενων και των σπάνιων φυτικών ειδών και των ενδιαιτημάτων τους
  • Χλωριδική βιοποικιλότητα
  • Δασική Μετεωρολογία
  • Διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ κλίματος, εδάφους και βλάστησης
  • Διερεύνηση των κλιματικών συνθηκών ανάπτυξης των δασικών περιοχών
  • Χαρτογράφηση της βλάστησης και των βιοκλιματικών συνθηκών
  • Μεταπυρική αναγέννηση και διαδοχή βλάστησης

Δραστηριότητες
Έχουν παραχθεί βιοκλιματικοί χάρτες σε κλίμακα 1:1.000.000, όπου παρουσιάζονται η δυνητική βλάστηση, οι βιοκλιματικοί όροφοι και οι βιοκλιματικές συνθήκες της χώρας.
Έχουν κατά καιρούς εκπονηθεί μελέτες διαχείρισης για τους Εθνικούς Δρυμούς και για προστατευόμενες περιοχές.
Έχουν εκδοθεί τα μετεωρολογικά δεδομένα μέχρι και το 1986 για κάθε σταθμό και είναι διαθέσιμα μέχρι και το 2000 περίπου σε ηλεκτρονική πλέον μορφή.
Για την Πελοπόννησο είναι υπό έκδοση ένας τόμος με όλα τα λεπτομερή στοιχεία και τα στατιστικά στοιχεία των σταθμών, καθώς και αναλυτικά στοιχεία της βλάστησης του διαμερίσματος.
Όλες οι επιστημονικές εργασίες και οι διάφορες εκδόσεις του εργαστηρίου θα είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στην πλήρη ανάπτυξη της ιστοσελίδας.
Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο