Δασικές Γαίες και Βιογεωχημεία - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Δασικές Γαίες και Βιο-γεωχημεία

Η έρευνα και ενασχόληση εστιάζεται στη δειγματοληψία και ανάλυση εδαφών, φυτικών ιστών και νερών, στη μελέτη θρέψης των δασικών φυτών, στον κύκλο των θρεπτικών στοιχείων, στην ταξινόμηση, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των γαιών και στον προσδιορισμό του κινδύνου διάβρωσης των εδαφών.

Ειδικότερα αντικείμενα μελέτης και έρευνας περιλαμβάνουν

  • Αξιολόγηση της γονιμότητας και παραγωγικότητας των δασικών εδαφών μέσω δειγματοληψίας και προσδιορισμού των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των εδαφών. Η αξιολόγηση αυτή είναι διαφορετική από εκείνων των γεωργικών εδαφών δεδομένου ότι πολλά δασικά είδη μπορούν να ευδοκιμήσουν σε χαμηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων.
  • Προσδιορισμό της θρεπτικής κατάστασης των δασικών φυτών με χημική ανάλυση φύλλων/βελονών και σύγκριση με τιμές από τη διεθνή βιβλιογραφία.
  • Ποσοτικοποίηση του βιογεωχημικού κύκλου θρεπτικών στοιχείων και βαρέων μετάλλων στα δασικά οικοσυστήματα. Αυτό επιτυγχάνεται με συλλογή των συστατικών των δασικών οικοσυστημάτων καθώς και με την ποσοτικοποίηση και ανάλυση των εισροών και εκροών.
  • Ταξινόμηση, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των γαιών για δασοπονία και προσδιορισμός του κινδύνου διάβρωσης των εδαφών.


Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο