Φυσιολογία Δασικών Ειδών - Fria wp

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Φυσιολογία Δασικών Ειδών
Η φυσιολογία δασικών ειδών αποτελεί ένα νέο τομέα έρευνας για το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, ο οποίος συστάθηκε το 2018, με υπεύθυνη ερευνήτρια την Δρ Ευαγγελία Κορακάκη. Αντικείμενό της Φυσιολογίας Δασικών Ειδών αποτελεί η μελέτη των φυσιολογικών διεργασιών των δασικών οικοσυστημάτων και των δασικών ειδών, με έμφαση στην μεταφορά νερού και αφομοίωση άνθρακα, η μελέτη της επίδρασης των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων στα δασικά οικοσυστήματα, η μελέτη της υδατικής καταπόνησης των δασικών φυτών, η μελέτη της ανταπόκρισης δασικών δενδρυλλίων σε ποικίλες συνθήκες φύτευσης και η διερεύνηση των μηχανισμών προσαρμογής και εξέλιξης των δασικών οικοσυστημάτων.
Η μεταβολή του κλίματος μας επιβάλλει να διερευνήσουμε θέματα που αφορούν στην εξελικτική πορεία των δασικών μας οικοσυστημάτων και στη μελέτη των επιπτώσεων της μεταβολής των κλιματολογικών παραμέτρων στην ανάπτυξη των φυτών. Στις μεσογειακές χώρες, όπως η Ελλάδα, η μεταβολή του κλίματος αναμένεται ότι θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην υδατική διαθεσιμότητα, λόγω της αύξησης της συχνότητας, έντασης και διάρκειας των περιόδων ξηρασίας. Υπάρχει επομένως αυξανόμενη ανάγκη να μελετήσουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ της βλάστησης και του υδρολογικού κύκλου.
Το εργαστήριο Φυσιολογίας Δασικών Ειδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων κατέχει σημαντική τεχνογνωσία στην εφαρμογή της μεθόδου θερμικής μεταφοράς, με την κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία αισθητήρων για τη μέτρηση της ροής των φυτικών χυμών (sap flow) των δένδρων. Η μέθοδος αυτή μας παρέχει πληροφορίες για την εκτίμηση της διαπνοής σε επίπεδο κλάδων ή και ολόκληρου του δένδρου, και όταν συνδυαστεί με συμπληρωματικές παραμέτρους, όπως κλιματικές, αγωγιμότητας στομάτων και υδατικού δυναμικού, τότε δύναται να προσδιοριστεί η υδραυλική αγωγιμότητα του δένδρου, καθώς και το υδατικό ισοζύγιο του ευρύτερου οικοσυστήματος.
Αντικείμενα επιστημονικής έρευνας και συνεργασίας
 • Φυσιολογικές διεργασίες των δασικών οικοσυστημάτων και των δασικών ειδών, με έμφαση στην μεταφορά νερού και αφομοίωση άνθρακα
 • Επίδραση των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων στα δασικά οικοσυστήματα
 • Υδατική καταπόνηση των δασικών φυτών
 • Ανταπόκριση δασικών δενδρυλλίων σε ποικίλες συνθήκες φύτευσης
 • Διερεύνηση των μηχανισμών προσαρμογής και εξέλιξης των δασικών οικοσυστημάτων.
 • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για τη μελέτη της ροής των φυτικών χυμών (sap flow) δασικών ειδών

Ενδεικτικές δραστηριότητες
 • Αξιολόγηση της δυναμικής των οικοτόπων 3170* και 91E0* στην περιοχή του Νέστου, της υδατικής κατάστασης του κυρίαρχου είδους του παρόχθιου δάσους (91E0*) και της φυσιολογίας και δυναμικής της επέκτασης του ξενικού εισβλητικού είδους Amorpha fruticosa – έργο LIFE PRIMED.
 • Αξιολόγηση της επίδρασης της υδατικής κατάστασης της δασικής βλάστησης σε σειρά χαρακτηριστικών προδιαγεγραμμένης καύση, με σκοπό την διαμόρφωση προδιαγραφών χρής της προδιαγεγραμμένης καύσης ως εργαλείου διαχείρισης της καύσιμης ύλης και πρόληψης δασικών πυρκαγιών.
 • Διερεύνηση αλληλοπάθειας αυτοφυών φυτικών ειδών για την αποτελεσματική αποκατάσταση μεταλλείων στη Μήλο.
 • Αξιολόγηση της ευπάθειας του δενδρόκεδρου στην κλιματική αλλαγή, μέσω της ανάλυσης της εποχιακής δυναμικής των φυσιολογικών χαρακτηριστικών των συστάδων δενδρόκεδρου – έργο Junidrone.
 • Μελέτη φυσιολογικών παραμέτρων κουκουναριάς (Pinus pinea L.) στο Σχινιά (Εθνικό Πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα).
 • Αξιολόγηση της επίδρασης της υδατικής κατάστασης των δένδρων ελάτης στην μελιτοέκκριση.
 • Εκτίμηση φυσιολογικής κατάστασης των φυτικών ειδών στο πλαίσιο της εφαρμογής διαφορετικών μεθόδων φύτευσης και σποράς σε αναδασώσεις καμένης δασικής έκτασης στο Λαύριο Αττικής.
 • Συμμετοχή σε δράσεις βιωματικής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς στο δάσος, με την ανάπτυξη της δράσης για τις λειτουργίες των δασών και επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Τέρμα Αλκμάνος
Ιλίσια, 11528,
Αθήνα
0030 210 7784 850
www.fria.gr
Created with WebSite X5
Επιστροφή στο περιεχόμενο