Καούκης - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Κωνσταντίνος Καούκης

Εργαστήριο: Δασικής Υδρολογίας & Δασικών Γαιών και Βιογεωχημείας

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων
Τ.Θ. 14180
Λεωφ. Υμηττού και Ν. Χλωρού 1, Ιλίσια,11528, Αθήνα
Τηλ. 210 77 84 240
Φαξ: 210 77 84 602
Διεύθυνση e-mail: kako(AT)fria.gr

Σπουδές
 • Πτυχίο Δασοπονίας (1988), Τμήμα Δασοπονίας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου .
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Μ.Sc.) (2009) στηΔιαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών», Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.


Αντικείμενο εργασίας
 • Υποστήριξη της έρευνας σε θέματα Υδρολογίας και Μετεωρολογίας
 • Εκτίμηση, καταγραφή και αξιολόγηση της φυτοϋγειονομικής κατάστασης των δασών της Ελλάδας.
 • Επεξεργασία - ανάλυση και παρουσίαση υδρολογικών και μετεωρολογικών στοιχείων.
 • Προσδιορισμό και ποσοτικοποίηση συμπτωμάτων όζοντος σε δασικά είδη της Ελλάδας. Προσδιορισμός των συγκεντρώσεων όζοντος στην ατμόσφαιρα της κομοστέγης των πειραματικών επιφανειών αειφύλλων πλατυφύλλων, δρυός, οξιάς και ελάτης, με τη χρήση των συσσωρευτικών δειγματοληπτών (passivesamplers).
 • Καταγραφή φαινολογικών παρατηρήσεων.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Φυσικές διεργασίες κίνδυνοι και καταστροφές
 • Διαχείριση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών
 • Σύγχρονες τεχνολογίες στη διαχείριση των καταστροφών
 • Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των καταστροφών
 • Χωρικές εφαρμογές στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών
 • Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και ασφάλεια
 • Εφαρμοσμένη χωρική ανάλυση
 • Τρωτότητα και διακινδύνευση περιοχών από φυσικού κινδύνους (Πλημμύρες - πυρκαγιές)
 • Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης και έργων αποκατάστασης περιοχών που έχουν πληγή από φυσικές καταστροφές

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Τηλ.: +30 210 7784 850
email: gram@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού