Εργαστήριο Δασικής Υδρολογίας - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Γενικό αντικείμενο
Το εργαστήριο Δασικής Υδρολογίας μελετάει τις επιδράσεις και τη σημασία του δάσους και της δασικής βλάστησης στα επιμέρους συστατικά του υδρολογικού ισοζυγίου τους, στην ποιότητα του νερού και στη διάβρωση του εδάφους.
Το εργαστήριο επιτυγχάνει το στόχο του διατηρώντας μια μεγάλη χρονολογικά βάση υδρομετεωρολογικών δεδομένων (1973-σήμερα) με στοιχεία που προέρχονται από μεγάλο αριθμό εγκατεστημένων συμβατικών και αυτόματων οργάνων, σε τέσσερα αντιπροσωπευτικά δασικά οικοσυστήματα της χώρας, αείφυλλα πλατύφυλλα, δρυ, οξιά και ελάτη.

Ερευνητικά πεδία δράσης

Εκτίμηση Υδατικών Πόρων
  • Μορφή, συνολικό ύψος και διακύμανση των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων και της απορροής των λεκανών τοπικά και χρονικά.
  • Σφάλματα μέτρησης βροχής και χιονιού με συμβατικά όργανα και κανόνες τοποθέτησης βροχομέτρων σε ανεμόπληκτες θέσεις οριζόντιων και κεκλιμένων εδαφών.
  • Έμφαση στην επιφανειακή υδρολογία των ορεινών δασικών οικοσυστημάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής.
  • Συχνότητα, ένταση, διάρκεια και γεωγραφική κατανομή μετεωρολογικών και υδρολογικών ξηρασιών και πλημμυρών.
  • Χρήση υδρολογικών μοντέλων βροχής – απορροής (είτε απλοποιημένα –Time Area method–, είτε κατανεμημένα –MIKE 11) για την πρόβλεψη πλημμυρών σε μικρές δασικές πειραματικές λεκάνες απορροής.

Ανάπτυξη Υδατικών Πόρων
  • Μεταβολή της απορροής των λεκανών μετά από κατάλληλους χειρισμούς των δασικών και δασοπονικών τους ειδών, καθώς και μετά από διάφορες δραστηριότητες (π.χ. κατασκευή δασικών δρόμων, μετατόπιση ξυλείας κ.λπ.)
  • Μηχανισμοί μετατροπής των κατακρημνισμάτων σε απορροή.
  • Ταχύτητα διήθησης της βροχής σε διάφορους τύπους εδάφους και μορφών βλάστησης.
  • Μελέτη διάβρωσης των εδαφών.
  • Μελέτη προστασίας των εδαφών από διάβρωση με τεχνικές και βιολογικές μεθόδους.Τηλ.: +30 210 7784 850
email: gram@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού