Προκυρήξεις / Διαγωνισμοί - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

 • Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΤΗΡΑ / Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων με την αριθμ. 54 απόφαση της 6ης/12-5-22 Συνεδρίασης του Δ.Σ., αποδέχτηκε το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 19922/485/11-4-22 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Απογραφή και Αξιολόγηση της Βιοποικιλότητας και Διερεύνηση των Δυνατοτήτων για την Αποκατάσταση της Βλάστησης Επιφανειών Διαταραγμένων από Εξορυκτικές Δραστηριότητες».
 • Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη  μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Απογραφή και Αξιολόγηση της Βιοποικιλότητας και Διερεύνηση των Δυνατοτήτων για την Αποκατάσταση της Βλάστησης Επιφανειών Διαταραγμένων από Εξορυκτικές Δραστηριότητες”.
 • Το Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ αποδέχεται το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 6816/108/7-2-22 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Συστηματική και εντατική παρακολούθηση της υγείας των δασών της Ελλάδας στα πλαίσια του παγκόσμιου οργανισμού ICP FORESTS» το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.
 • Πρόσκληση εγγραφής στην τελική ημερίδα του έργου Xenios
 • Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη  μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες του Έργου «Συστηματική και εντατική παρακολούθηση της υγείας των δασών της Ελλάδας στα πλαίσια του παγκόσμιου οργανισμού ICP FORESTS» το οποίο χρηματοδοτείται από  τη ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
 • Αποδοχή πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 67393/2443/17.12.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 • Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 61796/2237/24.11.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 • Έχοντας υπόψη την αριθμ. θέματος 16 απόφαση της 19ης/14-12-2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης  έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου:
 • «2014ΣΕ58400006 Διατήρηση της υγείας και της ζωτικότητας των Δασικών Οικοσυστημάτων – Αποτελεσματική Εφαρμογή του Φυτοϋγειονομικού καθεστώτος (ΠΚ 2013ΣΕ08400002) - Επιχορήγηση του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΝΠΙΔ -ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, για λήψη δειγμάτων προσβολής και σημειακή καταπολέμηση» (ΠΔΕ-Πλατάνι).
 • Έχοντας υπόψη την αριθμ.34 απόφαση της 17ης/17-11-2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Προώθηση της αστικής ενσωμάτωσης των Πράσινων Υποδομών για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων» - LIFE17 GIC/GR/000029 – LIFEGrIn.
  Τηλ.: +30 210 7784 850
  email: gram@fria.gr
  Creative Commons
  Ι.Μ.Δ.Ο.
  Τέρμα Αλκμάνος, 11528
  Ιλίσια, Αθήνα
  Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού