Εργαστήριο Δασικής Παθολογίας - fria

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Εργαστήριο Δασικής Παθολογίας

Η έρευνα στο Εργαστήριο Δασικής Παθολογίας εστιάζεται κυρίως στην πρόληψη και την αντιμετώπιση ασθενειών δασικών δένδρων και θάμνων. Το εργαστήριο παρέχει επίσης τεχνική υποστήριξη στις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες, σε Δήμους και άλλους κοινωφελείς οργανισμούς, αλλά και στο ευρύ κοινό, σε ό,τι αφορά τη διάγνωση και την αντιμετώπιση-διαχείριση ασθενειών δένδρων.
Το Εργαστήριο έχει μια μακρά παράδοση εξειδικευμένης έρευνας σε θέματα Δασικής Παθολογίας. Την τελευταία εικοσαετία έχουν καταγραφεί δεκάδες νέα παθογόνα στον ελλαδικό χώρο και στην Κύπρο, που προσβάλλουν δασικά αλλά και καλλιεργούμενα δενδρώδη και θαμνώδη είδη.
Ειδικότερα αντικείμενα έρευνας περιλαμβάνουν:

Ασθένεια μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου
Τα τελευταία χρόνια, ένα σημαντικό μέρος της έρευνας έχει εστιαστεί στην ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, που προκαλείται από το μύκητα Ceratocystisplatani. Μία ασθένεια που απειλεί ένα από τα σημαντικότερα δένδρα της ελληνικής χλωρίδας. Η έρευνα αποσκοπεί κυρίως στη διερεύνηση του τρόπου διάδοσης του παθογόνου στα δασικά οικοσυστήματα πλατάνου στον ελλαδικό χώρο και στην αποτελεσματική εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων αντιμετώπισης της ασθένειας.

Έλκος του φλοιού του κυπαρισσιού
Εκτεταμένη έρευνα στις δεκαετίες του 1980 και 1990 οδήγησε στην επιλογή ανθεκτικών κλώνων του μεσογειακού κυπαρισσιού (Cupressussempervirens) στην ασθένεια του έλκους του φλοιού, που προκαλείται από το μύκηταSeiridiumcardinale. Έχουν εγκατασταθεί φυτείες με ανθεκτικούς κλώνους κυπαρισσιού σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου.

Σηψιρριζίες
Ένα μέρος της έρευνας έχει εστιαστεί σε παθογόνα που δημιουργούν σηψιρριζίες. Έχει μελετηθεί η οικολογία, η εξάπλωση και η παρασιτική συμπεριφορά μυκήτων, που ανήκουν στα γένη Armillaria και Heterobasidion, σε δάση κωνοφόρων και πλατυφύλλων δένδρων. Παράλληλα, έχει διερευνηθεί η ανθεκτικότητα της ερυθρελάτης σε είδη του γένους Heterobasidion.

Νεκρώσεις ελάτης
Σημαντική ερευνητική προσπάθεια έχει γίνει στη μελέτη του φαινομένου νεκρώσεων σε ελατοδάση της Ελλάδας. Έχουν ερευνηθεί οι βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες που συμβάλλουν και οδηγούν στην εμφάνιση εκτεταμένων νεκρώσεων δένδρων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια περιόδων ξηρασίας.

Επισκοπήσεις για τη διαπίστωση παθογόνων καραντίνας
Το Εργαστήριο έχει οριστεί σε εθνικό επίπεδο ως Επίσημο Εργαστήριο των Επισκοπήσεων (Surveys), για τη διαπίστωση της παρουσίας των επιβλαβών οργανισμών Ceratocystisplatani και Phytophthoraramorum. Και οι δύο παθογόνοι οργανισμοί έχουν καταγραφεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο Εργαστήριο.

Ασθένειες Βελονών στα Κωνοφόρα
Δείτε το εγχειρίδιο εδώ.
Τηλ.: +30 210 7784 850
email: gram@fria.gr
Creative Commons
Ι.Μ.Δ.Ο.
Τέρμα Αλκμάνος, 11528
Ιλίσια, Αθήνα
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού